Logo Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili Nonlinear Physics Group / Grup de Física No Lineal layout image
ECM UB URV layout image layout image
Presentation
layout image
 
Presentation
Members
Projects
Selected Publications
Activities
layout image
Icona d'informació For further information

Universitat de Barcelona
Facultat de Física
Dept. ECM

Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Phone: +34 93 4021175
Fax: +34 93 4037063

E-mail: nonlinphys@ecm.ub.es

 

layout image   layout image
 

 

Welcome to the Nonlinear Physics Group webpage  

The NonLinear Physics Group gathers a team of experienced researchers on biophysics and fluid physics, within the discipline of "soft condensed matter physics", together with their post and predoctoral research students. We are interested in carrying out research at the boundary between physics (transport, pattern formation, hydrodynamic
fluctuations, microfluidics, microgravity) and biology (cells, membranes, molecular motors, genetic networks, multicellular structures and organisms, biomimetic fluids and biofluids), making intensive use of mathematical tools (dynamic systems and stochastic equations). We are compromised with basic, fundamental research under standards of quality and excellence.

 
Benvinguts a la pàgina web del Grup de Física No Lineal

El grup de recerca en Física No Lineal està format per un conjunt d'investigadors sèniors, i els seus estudiants post i predoctorals, que treballen en biofísica i en física de fluids, en el marc del que es coneix com física de la matèria condensada tova (“soft condensed matter”). En essència, plantegem una recerca interdisciplinària entre
la física (transport, formació de patrons, fluctuacions, hidrodinàmica, microfluïdica, microgravetat) i la biologia (cèl·lules, membranes, motors moleculars, xarxes genètiques, estructures i organismes multicel·lulars, fluids biomimètics i biofluids), amb un ús intensiu d'eines de la matemàtica (sistemes dinàmics i equacions estocàstiques). Apostem per una recerca de caire bàsic o fonamental sota criteris de qualitat i excel·lència.

 
layout image
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Edition: NonLinPhys webmaster
Last update: 23.09.2010
layout image